baner
 1. PRZETARGI

Przetargi

A A A powiększ tekst

To jest element flash

Szanowni Państwo
informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2014 r. wszystkie nowo uruchamiane postępowania przetargowe będą ogłaszane pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl.

Jednocześnie wszystkie postępowania przetargowe, które zostały wszczęte przed dniem 1 sierpnia 2014 r. będą kontynuowane i dostępne na dotychczasowych stronach www, aż do zakończenia ostatniego z tych postępowań.

PORTALU INFORMACJI PRZETARGOWEJ


Kliknij powyżej lub skorzystaj z menu Przydatne, aby otworzyć portal w nowym oknie przeglądarki internetowej.

 

KWALIFIKOWANIE WYKONAWCÓW w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu

 

W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu prowadzona jest kwalifikacja i ocena wykonawców zamówień, w następujących obszarach:

 

ZAMÓWIENIA KLUCZOWE:

 • roboty budowlane dotyczące przyłączy,
 • roboty budowlane dotyczące sieci gazowych,
 • dostawa stacji gazowych,
 • prace projektowe,

 

POZOSTAŁE ZAMÓWIENIA:

 • armatura gazowa,
 • testery szczelności,
 • materiały antykorozyjne,
 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt sieciowy IT,
 • materiały eksploatacyjne,
 • gotowe pakiety oprogramowania,
 • artykuły biurowe,
 • środki czystości,
 • sprzęt do hermetycznego wykonywania prac na sieciach gazowych,
 • sprzęt ppoż,,
 • meble,
 • odzież robocza,
 • naprawa środków transportu,
 • sprzątanie,
 • eksploatacja sieci,
 • szkolenia obligatoryjne,
 • szkolenia księgowe,
 • szkolenia „miękkie”,
 • projekty – majątek nie sieciowy,
 • roboty budowlane – majątek nie sieciowy,
 • organizacja spotkań,
 • dostawy marketingowe.

 

Wpisanie wykonawcy na listę ma bardzo istotne znaczenie dla późniejszego udzielania zamówień, ponieważ w postępowaniach o udzielenie zamówienia niepublicznego we wskazanych powyżej przedmiotach zamówienia do składania ofert mogą być zapraszani tylko wykonawcy wpisani na listę (z wyjątkiem przetargu nieograniczonego, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej, w których mogą brać udział wszyscy wykonawcy, w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu zamieszczone na stronie). Dotyczy to również wszystkich mniejszych zamówień, nie przekraczających równowartości kwoty 10 000 euro.

Aby zapewnić zachowanie zasady uczciwej konkurencji, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu zapewnia każdemu z wykonawców możliwość ubiegania się o wpis na listę. Procedurze kwalifikacji i wpisaniu na listę podlegają wykonawcy:

 • którzy z własnej inicjatywy złożyli do Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu wniosek o wpisanie na listę
 • którzy złożyli wniosek o wpisanie na listę na zaproszenie otrzymane z Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu,
 • którzy złożyli ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której dołączone zostały dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, i wyrazili zgodę na wpisanie ich na listę.

Wniosek i wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków wpisania na listę należy przesłać do Biura Przetargów i Zamówień Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu.

DODATKOWE WARUNKI WPISANIA NA LISTĘ DLA ZAMÓWIEŃ KLUCZOWYCH:

 

 

Wymagania wspólne

Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia go w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu (dopuszczane są wydruki z elektronicznej ewidencji lub rejestru).

Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwiazanej z robotami budowlanymi.

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju, z którego pochodzi osoba, w zakresie określonym w § 16, punkt 3 e) - i) Regulaminu, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia go w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia go w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne bądź zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia go w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu.

Roboty budowlane dotyczące przyłączy

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej 5 umów dotyczących robót budowlanych w zakresie przyłączy gazowych lub wod-kan, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (z wyszczególnieniem w szczególności strony umowy oraz zakresu przedmiotu umowy pozwalającego na określenie jej wielkości i charakteru).

Wykaz osób zatrudnionych (na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej), posiadających następujące uprawnienia:

- przynajmniej 1 kierownik budowy - osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wraz z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa: dopuszczalne jestwykazanie się równowaznymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- przynajmniej 1 osoba z uprawnieniami od łaczenia rur z PE, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie tych uprawnień.

Dla budowy przyłączy na gazociągach stalowych w/c - Zaświadczenie podmiotu uprawnionego potwierdzające, ze wykonawca posiada certyfikat UDT do wytwarzania rurociągów przesyłowych.

 Roboty budowlane dotyczące sieci gazowych

Wykaz osób zatrudnionych (na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej), posiadających następujące uprawnienia:

- przynajmniej 1 kierownik budowy - osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wraz z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- przynajmniej 1 osoba z uprawnieniami od łaczenia rur z PE wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie tych uprawnień

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej 3 umów dotyczących robót budowlanych w zakresie sieci gazowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (z wyszczególnieniem w szczególności strony umowy oraz zakresu przedmiotu umowy pozwalającego na określenie jej wielkości i charakteru) - nie jest wystarczające przedstawienie dokumentów potwierdzających realizację wyłącznie przyłączy

 Dla budowy sieci gazowych w/c - zaświadczenie podmiotu uprawnionego potwierdzające, ze wykonawca posiada certyfikat UDT do wytwarzania rurociągów przesyłowych.

UWAGA! Wykonawcy wpisani na listę „Roboty budowlane dotyczące sieci gazowych" mogą również realizować przyłącza

 Stacje gazowe (producent)

Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej 3 umów dotyczących dostaw stacji gazowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (z wyszczególnieniem w szczególności strony umowy oraz zakresu przedmiotu umowy pozwalającego na określenie jej wielkości i charakteru).

Wykaz osób zatrudnionych (na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej), posiadających następujące uprawnienia:

- przynajmniej 1 pracownik z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wraz z potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie tych uprawnień.

Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem Zamówienia lub równoważnych dokumentów potwierdzających jakość świadczonych usług, jeżeli wykonawca nie może w terminie uzyskać wymaganego zaświadczenia

Wymagania przedmiotowe:

1. Złożenie oświadczenia, że stacje gazowe spełniają wszystkie wymagania określone w przepisach prawnych i w normach

2.  Złożenie oświadczenia o gwarancji dla stacji gazowych - minimum 3 lata

Prace projektowe

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej 5 projektów budowlanych dotyczących sieci gazowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (z wyszczególnieniem w szczególności strony umowy oraz zakresu przedmiotu umowy pozwalającego na określenie jej wielkości i charakteru)

przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wraz
z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budownictwa; dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie tych uprawnień.

 

 Usunięciu z listy kwalifikowanych wykonawców podlegają Wykonawcy:
 • którzy w postępowaniu złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 • którzy z własnej winy nie zrealizowali zamówienia lub zrealizowali niewłaściwie, na skutek czego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu poniosło szkodę, której Wykonawca nie naprawił,
 • którzy przestali spełniać warunki wpisu na listę,
 • którzy na żądanie kierownika właściwej komórki organizacyjnej nie przedstawili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wpisu na listę,
 • którzy złożyli wniosek o wykreślenie ich z listy.
Ponadto usunięciu z listy mogą podlegać Wykonawcy, którzy:
 • w trzech kolejnych postępowaniach, w których byli zapraszani do złożenia oferty, nie odpowiedzieli na zaproszenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu (jako odpowiedźtraktuje się złozenie oferty lun informację o tym, że tej oferty nie złożą)
 • w stosunku do których w związku z realizacją przez nich umów zostały złożone przynajmniej 3 reklamacje przez Klientów Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu.
 • odstąpili od podpisania umowy o udzielenie zamówienia niepublicznego (chyba że odstąpienie to spowodowane było przyczynami niezależnymi od wykonawcy),
 • w odniesieniu do których złożone zostały zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z realizacją zamówienia na rzecz Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu.